40 ضرب المثل روزمره انگلیسی + ترجمه فارسی

ضرب المثل روزمره انگلیسی
ضرب المثل های کاربردی زبان انگلیسی
نابرده رنج گنج میسر نمی شودno pains ,no gains
خواستن توانستن استwhere there is a will there is a way
اب در هاون کوبیدنhe beats a dead horse
پول علف خرس نیستmoney doesn’t grow on the tree
نوش دارو بعد از مرگ سهرابafter death the doctor
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شوwhen you are in Rome,do as the Romans do
او خیالات خام در سر داردhe builds castles in the air
توانا بود هرکه دانا بودknowledge is power
پیمانه اش پر شده استhis days are numbered
به هرجا بری اسمان همین رنگهall roads lead to Rome
از اب گل الود ماهی گرفتنfish in troubled waters
فیلم اموزش زبان انگلیسی کودکان فیلم آموزش زبان انگلیسی اکسترا
خشک و تر با هم می سوزندeveryone is in the same boat
دل به دریازدنtake the plunge
باد آورده را باد می بردeasy comes,easy goes
بی خبری خوش خبری استno news is good news
شاهنامه آخرش خوش استall is well that ends well
دو صد گفته چون نیم کردار نیستactions speak louder than words
هر گردی که گردو نمی شودall that glitters is not gold
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن استbetter late than never
کوری که عصاکش کسی شودthe blind leading the blind
جوجه را آخر پاییز می شمارندdon’t count your chickens before they’re hatched
دیگ به دیگ میگه روت سیاهthe pot calling the kettle black
دندان اسب پیش کشی را نمی شمارندdon’t look a gift horse in the mouth
یک دست صدا نداردmany hands make light work
 
کوزه گر از کوزه شکسته آب می خوردThe shoemaker’s wife goes the worst shod
از دنده چپ برخاستنTo get out of bed on the wrong side
با یک گل بهار نمی شودOne swallow does not make summer
باد آورده را باد می بردLight come, light go
نانش در روغن استHis bread is buttered on both sides
یک تخته اش کم استHe is a button short
به ساز کسی رقصیدنTo dance to a person’s tune
حساب حساب است، کاکا برادرBargain is bargain
مثل خر در گل ماندهLike a duck in thunderstorm
نخود هر آشی بودنTo have a finger in every pie
دست و پا چلفتی استHis fingers are all thumbs
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزهاThere is no smoke without fire
از چاه درآمدن و در چاله افتادنTo fall from the frying pan into the fire
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسدA burnt child dreads the fire
آرامش قبل از طوفانAfter storm cames calms
پا توی یک کفش کردنHarp on one string
0
X
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
باز کردن پنجره گفتگو
نیاز به کمک
سلام
میتونم کمکتون کنم؟